pzhgplubiaz
  Regulamin GMP
 
REGULAMIN
GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI 2011

1. Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki okreslone w niniejszym regulaminie.
2. Hodowca bioracy udział w Generalnym Mistrzostwie Polski składa w macierzystym Oddziale, w terminie do 15 kwietnia2011 roku, spis gołebi w ilosci 50 sztuk. W terminie do 20 kwietnia 2011 roku Oddziały przesla spisy do Okregów, a Zarzady Okregów w terminie do 30 kwietnia przesyłaja te spisy do Zarzadu Głównego PZHGP wraz z planami lotów swoich jednostek lotujacych.
3. Plan lotów powinien zawierac maksymalnie 14 lotów. Loty o mistrzostwo Polski należy zaplanowac wyłacznie w weekendy, ( z wyjatkiem lotów w kategorii maraton, które moga byc rozgrywane równie. w piatki) w okresie od 30.04.2011r. do 31.07.2011 r. W planach lotów przesyłanych do Zarzadu Głównego podac nale.y wyłacznie date lotu i z jakich list konkursowych bedzie lot wyliczany. Przypominamy, .e do GMP mo.na z ka.dego lotu wyliczac wyniki
maksymalnie z dwu list konkursowych. W przypadku sporzadzania listy połaczonych Oddziałów w planie lotów należy podac Oddział z którym lista bedzie sporzadzana.

4. Punktacja za zdobyty konkurs do GMP w poszczególnych kategoriach wynosi :
- kategoria A – 20 punktów
- kategoria B – 40 punktów
- kategoria C – 65 punktów
- kategoria M – 90 punktów
5. Punkty do współzawodnictwa GMP wyliczane beda ze spadkiem 20%, to znaczy, że pierwszy gołab na liscie konkursowej zdobedzie :
w kategorii A – 20 punktów, a ostatni 16 punktów
w kategorii B – 40− punktów, a ostatni 32 punktów
w kategorii C – 65 punktów, a ostatni 52− punktów
w kategorii M – 90 punktów, a ostatni 72 punktów
6. Podstawe naliczania wyników do współzawodnictw objetych niniejszym Regulaminem stanowia listy konkursowe sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt. 3 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, pod warunkiem że:
- w lotach zaliczanych do Kategorii A - B, B - C, bierze udział min. 20 hodowców i wkładanych jest min. 250 sztuk gołebi,
- w lotach zaliczanych do Kategorii Maraton bierze udział min. 50 hodowców i wkładanych jest min. 250 sztuk gołebi.
- z lotów do 400 km zaliczane beda wyniki z list sekcyjnych lub oddziałowych,
- z „od 401 do 700 km - „ „ „ „ „ oddziałowych lub połaczonych Oddziałów, Rejonów,
- z „powy.ej 700 km „ „ „ „ „ oddziałowych lub połaczonych Oddziałów, Rejonów lub Okregów.
7. W trakcie sezonu lotowego 2011 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujace loty, moga w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunac lot na inny termin.
Na powyższa okolicznosc należy sporzadzic odpowiedni protokół, który załacza sie do zestawienia koncowego wyników do GMP.
8. Listy konkursowe bedace podstawa obliczen wyników współzawodnictwa GMP należy sporzadzac
na bazie 1 : 5 (20%). W lotach objetych tym współzawodnictwem hodowca może uczestniczyc wszystkimi gołebiami ujetymi na spisie, tj., 50 sztuk.
9. Po zakonczonych lotach objetych planem lotów współzawodnictwa GMP hodowca zgłasza 4 gołebie z osmioma konkursami zdobytymi w nastepujacych kategoriach :
a. kategoria A – 3 loty
b. kategoria B – 2 loty
c. kategoria C – 2 loty
d. kategoria M –1 lot
10.Łaczny kilometra. na jednego gołebia w poszczególnych kategoriach nie mo.e byc niższy niż :
a. kategoria A – 300 km
b. kategoria B – 600 km
c. kategoria C – 1000 km
d. kategoria M – 700 km
11. O kolejnosci lokat na liscie współzawodnictwa lotowego GMP na szczeblu ogólnopolskim decyduje suma punktów zdobytych przez 4 gołebie na okreslonych wy.ej dystansach. Maksymalnie gołab mo.e zdobyc 360 punktów tj. :
a. w kategorii A – 60 punktów
b. w kategorii B – 80 punktów
c. w kategorii C – 130 punktów
d. w kategorii M – 90 punktów
12. We współzawodnictwie o GMP hodowca ( podmiot lotowy ), mo.e uczestniczyc tylko jedna druzyna gołebi.
13. Indywidualne zestawienia wyników uzyskanych w GMP przez hodowców po weryfikacji wraz z pełna dokumentacja lotowa Oddziały PZHGP przeka.a do swoich macierzystych Okregów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarzady Okregów po dokonaniu kontroli sporzadzaja zestawienie zbiorcze i wraz z dokumentacja lotowa przeka.a je do Zarzadu Regionu PZHGP w terminie do 30 wrzesnia. Regiony po dokonaniu weryfikacji przesla zbiorcze zestawianie wraz z kompletem dokumentacji 20 najlepszych hodowców do Zarzadu Głównego w terminie do 20 pazdziernika.
14. Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołaczyc należy :
a. plan lotów (kopia);
b. spis gołebi – 50 sztuk (kopia);
c. listy startowe, startowo-zegarowe a przy systemach ESK równie. protokoły przylotów;
d. tasmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporzadkowania gołebi przed lotami oraz po ka.dej zmianie obraczek elektronicznych i protokół koncowy;
g. poswiadczenia odlotu gołebi;
h. protokoły z punktu wkładan gołebi oraz nastawiania i otwierania zegarów.
15. W niniejszym współzawodnictwie sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 300 przodowników.
Mistrzowie oraz 10 pierwszych przodowników otrzyma puchary i nagrody rzeczowe a wszyscy skwalifikowani dyplomy.
16. W lotach GMP w odniesieniu do zagadnien nie ujetych w niniejszym regulaminie, obowiazuja przepisy Regulaminu Lotowo - Zegarowego PZHGP.

Chorzów, 20.11.2010 rok
Roman KALUS Jan KAWALER
Sekretarz Prezydent PZHGPREGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA OLIMPIJSKIEGO O MISTRZOSTWO POLSKI
W LOTACH GOŁEBI MŁODYCH W 2011 ROKU.

§ 1
Do współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo olimpijskie Polski w lotach gołebi młodych uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki okreslone niniejszym regulaminem.
§ 2
Hodowca bioracy udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym oddziale w terminie do 05 sierpnia 2011 roku w dwu egzemplarzach spis gołebi obejmujacy 15 szt, zaobraczkowanych obraczka rodowa olimpijska . Zarzad Oddziału zło
ży wymienione spisy w Zarzadzie Okregu w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 roku, a Zarzad Okregu przed pierwszym lotem konkursowym przesle spisy do biura Zarzadu Głównego.
Loty o Mistrzostwo Olimpijskie Polski nale
ży zaplanowac wyłacznie w weekendy w okresie od 13 sierpnia 2011 roku do 25 wrzesnia 2011 roku.

§ 3
Liste konkursowa z lotów objetych niniejszym współzawodnictwem sporzadzac moga wyłacznie oddziały i sekcje spełniajace wymogi regulaminu lotowo-zegarowego w tym zakresie, a z lotów powy
żej 400 km moga byc dodatkowo sporzadzone listy rejonowe lub okregowe.
§ 4
Listy konkursowe bedace podstawa obliczen wyników niniejszego współzawodnictwa sporzadzac nale
ży na bazie 1:5.
§ 5
Po zakonczeniu lotów gołebi młodych w 2011 roku, hodowca zgłasza 5 najszybszych gołebi ujetych na spisie o to mistrzostwo, o najni
ższym coefficjencie, które zdobyły po 4 konkursy. Łaczny konkursokilometraż na jednego gołebia nie może byc niższy niż 500 km.
§ 6
O kolejnosci lokat na liscie współzawodnictwa lotowego decyduje suma wykładnika wydolnosci lotowej (coefficjentów) uzyskana przez poszczególne gołebie zaliczone do współzawodnictwa. Im mniejszy coefficjent, tym wy
ższa lokata.
§ 7
W niniejszym współzawodnictwie Hodowca mo
że uczestniczyc tylko jedna drużyna gołebi.
§ 8
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych przez Hodowców w tym współzawodnictwie, Zarzady Oddziałów po ich weryfikacji wraz z pełna dokumentacja lotowa (listy startowo-zegarowe (wydruki z ESK ), tasmy zegarowe, poswiadczenia odlotu gołebi, spisy gołebi, listy konkursowe, protokoły wkładania) przesla w terminie do 10 pazdziernika 2011 roku do macierzystego Zarzadu Okregu. Zarzady Okregów po dokonaniu kontroli, w terminie do 31 pazdziernika przesla do Zarzadu Głównego zbiorcze zestawienie wyników oraz pełna dokumentacja lotowa dotyczaca 10 najlepszych hodowców w Okregu w tym współzawodnictwie. Wyniki które wpłyna po wyznaczonym terminie nie beda uwzgledniane przy ustalaniu mistrzostwa.
§ 9
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie :
- 3 mistrzów - nagrodzonych pucharami i nagrodami rzeczowymi po 1.200 złotych,
- 300 przodowników - nagrodzonych dyplomami i nagrodami rzeczowymi o wartosci od 700 do 900 złotych tj.:
 1-100 przodowników po 900 zł,
 101-200 przodowników po 800 zł,
 201 – 300 przodowników po 700 zł.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarzad Główny na posiedzeniu w dniu 20.11.2010 roku.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (11 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=